Şymkentdäki Go Viral festiwalyna gitmek üçin ýol tölegine grant

16.02.2024

Şu ýyl Go Viral festiwaly  ilkinji  gezek Şyşmkent şäherinde 17-18-nji maýda geçirilýär. Bu çäre diňe bir Gazagystanyň gatnaşyjylaryny hem-de myhmanlaryny däl-de eýsem tutuş Merkezi Aziýa sebitini birleşdirer.  Size Gazagystandan, Gyrgyzystandan, Täjigistandan, Türkmenistandan we Özbegistandan iň parlak spikerler garaşýar.

Eger-de Siz biziň bileleşigimiziň işjeň gatnaşyjysy bolsaňyz hem-de hut özüňizi Şymkent şäherine  Go Viral sebit festiwalyna gelmeli diýip hasaplaýan bolsaňyz, onda siziň travel grant almak üçin arza bilen ýüz tutmaklyga ajaýyp mümkinçiligiňiz bar.  

Travel  grant festiwal geçirilýän günlerinde ýol (ýerüsti/howa ulagy), ýaşamak we naharlanmak  üçin çykdajylary tölemekligi öz üstüne alýar. 

👉 Biz kimi gözleýäris?

Ýaňy meşgullanyp başlan ýa-da eýýäm meşhur bolan blogerler;

Dürli bileleşigiň işjeň gatnaşyjylary ýa-da  hut öz bileleşiginiň esaslandyryjylary;

Go Viral festiwalynyň çärelerine işjeň we birnäçe gezek gatnaşan bolsaňyz.

📝 Arzany nähili bermeli?

Näme üçin hut özüňizi  festiwala gatnaşmaly diýip hasaplaýandygyňyz barada  düşnükli we aýdyň esaslandyrmak bilen arzanyň aşakda görkezilen formasyny dolduryň.

👉 Arzany kim berip biler?

18 ýaşyndaky we ondan ulular;

Merkezi Aziýa ýurtlarynyň haýsy hem bolsa  biriniň raýaty: Gazagystan, Gyrgyzystan, Täjigistan, Türkmenistan,  Özbegistandan

Şertli duýduryş:

— Türkmenistanly gatnaşyjylar üçin 29-njy fewrala çenli  (wiza almak üçin ýüz tutmak bilen baglylykda)

🚀 Bu gyzykly  wakanyň bir bölegi bolmak mümkinçiligiňizi elden  gidermäň!

Arza bermek